Mavi kart nedir ?

 

Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları, çifte vatandaşlık hakkına sahip olmadıkları durumlarda bulundukları ülkenin sağladığı birçok haktan mahrum bırakılabilmektedir. Bu durumu önlemek ve Türk vatandaşlarının haklarını korumak amacıyla geliştirilen mavi kart uygulaması önemli bir çözüm sunmaktadır. Mavi kart, Türk vatandaşı olarak sahip olunan birçok hakkın korunmasına yardımcı olmak için kullanılan bir resmi belgedir. Mavi kart uygulaması hakkında bilgi sahibi olmak, hakların korunması ve mağduriyetin önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

MAVİ KART NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler, başka ülke vatandaşlığına geçmek için, genellikle vatandaşlıktan çıkma izni alır ve Türk vatandaşlığını kaybederler. İşte Türk vatandaşlığını kaybeden bu durumdaki kimselerin bazı haklardan faydalanmaları için kendilerine bir kart verilir. Buna “mavi kart” denir.

VATANDAŞLIKTAN ÇIKMA İZNİ NEDİR?

Vatandaşlıktan Çıkma, kişinin iradesine bağlı olan vatandaşlığın kaybı hallerinden biridir. Kişi vatandaşlığını seçmede ve değiştirmede serbesttir. İnsan Haklan Evrensel Bildirgesinin 15. maddesinde “Her kişinin bir vatandaşlık hakkı vardır. Hiç kimse keyfi olarak vatandaşlığından ve vatandaşlığını değiştirmek hakkından mahrum edilemez” şeklinde bir ifadeye yer verilmiştir. Bakanlığın bu işlemde takdir yetkisinin bulunmasından dolayı da çıkma izni denilmektedir.

Kanuna göre, bireyin Türk vatandaşlığından çıkabilmesi için gerekli olan şartlar:

Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olması, yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanması veya kazanacağına dair inandırıcı belirtiler bulunması, herhangi bir suç veya askerlik hizmeti nedeniyle aranan kişilerden olmaması, hakkında herhangi bir mali ve cezai tahdit bulunmaması gerekmektedir.” 

MAVİ KART UYGULAMASI NASILDIR?

Mavi kart uygulaması;

 1. Türkiye’de doğumla Türk vatandaşı olan ancak çıkma izni alarak Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler için, sayılan haklardan faydalanabilmelerini sağlayan bir belge olan Mavi Kart, 21/02/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu kapsamında düzenlenmektedir.
 2. Mavi Kart başvuruları, yurt dışında dış temsilciliklerde ve yurt içinde ilçe nüfus müdürlüklerince yapılmaktadır. Başvuru için gereken belgeler ise, talebi belirten dilekçe, iki adet fotoğraf ve yabancı devlet vatandaşı olduğunu gösteren kimlik belgesi veya pasaporttur.
 3. Bu Kart, sahiplerine tanınan hakların kullanımında belge olarak kullanılır. Kartın ibrazı yeterli olmakla birlikte, kartın ibraz edilememesi durumunda Kimlik Paylaşımı Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği ve uyruğunda bulunulan devlet makamlarınca verilmiş kimlik bilgilerini gösteren belge ile işlem yapılabilir.
 4. Mavi Kart, çifte vatandaşlığı kabul etmeyen ülkelerde yaşayan ve o ülkenin vatandaşlığını almak isteyen Türkiye doğumlu kişiler için büyük önem taşır. Bu kişiler, Türk vatandaşlığından çıkarılmış olmalarına rağmen, Türkiye’deki işlemlerini kolaylıkla halletmelerine olanak sağlar.

Bu şekilde, Mavi Kart uygulaması, çifte vatandaşlık durumunda olan kişilerin haklarının korunmasını ve Türkiye ile olan bağlarını sürdürebilmelerini sağlayarak, yaşamlarını kolaylaştırmaktadır.

MAVİ KART’A KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar olan alt soyları Mavi Kart’a başvurabilirler. Mavi kart alabilmek için iki önemli şart bulunmaktadır:

 1. Kişinin doğduğunda anne veya babasının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Bu şart için yalnızca bir ebeveynin Türk vatandaşı olması yeterlidir.
 2. İçişleri Bakanlığı’ndan çıkma izni alınmış olması gerekmektedir. Türk vatandaşlığından farklı bir sebep ile çıkan veya atılan kişiler mavi kart başvurusunda bulunamazlar.

Cumhurbaşkanı gerekli görmesi halinde üçüncü dereceden itibaren hangi dereceye kadar olan alt soyların bu maddede tanınan haklardan faydalanabileceğini belirleyebilir.

MAVİ KART’A KİMLER BAŞVURU YAPAMAZLAR?

 1. Türk Vatandaşlığından çıkarılan kişiler,
 2. Türk vatandaşlığından çıkma izniyle Türk Vatandaşlığını kaybeden fakat Türkiye’de doğmamış kişiler,
 3. Seçme hakkını kullanmak için Türk Vatandaşlığını kaybetmiş olan kişiler,
 4. Ebeveynlerinden birinin hâlâ Türk Vatandaşı olduğu, ergin yaşa gelmeyen çocuklar Mavi Karta sahip olamaz. Onun yerine aile kütüğüne kaydedilir.

MAVİ KART SAHİPLERİNİN HAKLARI VE KISITLAMALARI NELERDİR?

Mavi kart sahipleri Türkiye’de herhangi bir süre kısıtlamasına tabi tutulmaksızın kalabilirler. Ayrıca, Türk vatandaşlarına tanınan birçok haktan da yararlanabilirler. Ancak, Mavi kart sahipleri bazı haklardan mahrum kalırlar. Mahrum kalınan bu haklar şunlardır:

 1. Seçme ve seçilme hakkı
 2. Muafiyetle araç ve ev eşyası ithal etme hakkı
 3. Asli ve sürekli kamu hizmeti görevlerinde bulunma hakkı
 4. Askerlik yapma yükümlülüğü 

MAVİ KART BAŞVURUSUNDA İSTENEN EVRAKLAR NELERDİR?

Mavi Kart yurt dışında dış temsilcilikler, yurt içinde ise ilçe nüfus müdürlüklerince düzenlenir. 

Mavi Kart almak için;

 • Talebi belirten dilekçe
 • İki adet fotoğraf
 • Yabancı devlet vatandaşı olduğunu gösteren kimlik belgesi veya pasaport

Bu evraklar ile yukarı da belirtilmiş olan müracaat makamlarına başvurulur.

MAVİ KART ÜCRETİ 2024 YILINDA NE KADARDIR?

Mavi kart ücreti ve masrafları genel olarak Değerli Kağıtlar Kanununda yer alır. Bu nedenle belirlenen değer her yıl Maliye Bakanlığı tarafından yeniden belirlenir. (2024 için güncel ücret 130 Türk lirasıdır.) Bunlara ek başka kağıt, dosya masrafları olabilir. Ayrıca somut olaylarda her zaman farklı durumların ortaya çıkması söz konusu olabilir. Yani burada belirtilenlere ek olarak başka masrafların çıkması da muhtemeldir.

Mavi Kartın 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu hükümlerine göre mal saymanlıklarından alınıp satılan değerli kâğıt olması ve makbuz yerine geçmesi nedeniyle alınan bedel karşılığında herhangi bir makbuz verilmez.

MAVİ KART SAHİBİ OLMANIN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI NELERDİR?

Mavi karta sahip olmanın en büyük avantajı T.C. Vatandaşlarının sahip olduğu neredeyse tüm haklara sahip olmaktır. Bu kişiler kamu görevleri dışında hiçbir izne gerek olmadan çalışabilir, istedikleri yerde ikamet edebilirler. İkametin Türkiye’ye taşınması halinde sağlık yardımlarından yararlanabilirler.

En önemli dezavantajları ise seçme ve seçilme hakkının olmaması ve kamu görevlerinde çalışamamaktır.

MAVİ KART SAHİPLERİNİ TEKRAR TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇEBİLİRLER Mİ?

Mavi Kartlıların Yeniden Türk Vatandaşlığına Geçmesinin Şartları ve Başvuru Süreci

Mavi Kart sahiplerinin Türk vatandaşlığına geri dönüş süreci, belirli şartlara tabidir ve ilgili idari prosedürleri takip etmeyi gerektirir. İşte bu sürecin şartları ve başvuru süreci şu şekildedir:

Şartlar

Mavi Kart sahibinin yeniden Türk vatandaşlığına geçebilmesi için Türk Vatandaşlık Kanunu’nun 13. maddesi kapsamında aranan tek şart, başvurucunun milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel taşımayan bir durumda olmasıdır. Dolayısıyla, ikamet süresi veya farklı şartlar aranmaksızın Türk vatandaşlığına geri dönüş sağlanabilir. Başvurucunun milli güvenlik açısından uygunluğu, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün arşiv araştırması sonucunda belirlenir ve idare tarafından değerlendirilir.

Başvuru Süreci

 1. Mavi Kart sahipleri, yeniden Türk vatandaşlığına geçmek için ilgili idari makamlara başvurmalıdır. Bu başvurular, yurt içinde valilikler ve yurt dışında Türkiye’nin dış temsilcilikleri tarafından kabul edilir. Başvurucu, gerekli belgeleri temin ederek bizzat veya vekili aracılığıyla bu makamlara başvuruda bulunmalıdır.
 2. Vatandaşlık başvurusunu alan valilik, başvuru dosyasını İçişleri Bakanlığı’na gönderir. Dosyada eksik belge veya bilgi varsa, başvurucudan tamamlanması istenir ve tamamlandıktan sonra ilgili evraklar Emniyet Genel Müdürlüğü’ne
 3. Emniyet Genel Müdürlüğü, başvurucunun milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından uygunluğunu değerlendirir ve sonucu İçişleri Bakanlığı’na iletir. Bakanlık tarafından yapılan nihai değerlendirme sonucunda karar verilir.
 4. Başvurucunun bilgi ve belgelerinde eksiklik veya problem olması veya milli güvenlik açısından engel teşkil edecek bir durumun tespit edilmesi halinde vatandaşlık talebi reddedilir.

        Bu süreçte, belirtilen şartların yerine getirilmesi ve başvurunun eksiksiz bir şekilde tamamlanması önemlidir.

MAVİ KARTTAN YENİDEN TÜRK VATANDAŞLIĞI BAŞVURUSUNDA GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Mavi karttan yeniden Türk vatandaşlığı başvurusunda gerekli belgeler, Yönetmelik m. 23’te düzenlenmiştir. Bu belgelerin eksiksiz ve doğru şekilde hazırlanması başvuru sürecinin sorunsuz ilerlemesi için kritiktir. İşte Mavi Karttan yeniden Türk vatandaşlığı başvurusunda gereken belgeler ve önemli detaylar:

Gerekli Belgeler

 1. İsteği belirten form dilekçe.
 2. Müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği.
 3. 2 adet biyometrik fotoğraf.
 4. Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge. Eğer vatansız ise, temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.
 5. Medeni hal belgesi.
 6. Kişi Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra varsa medeni halinde meydana gelen değişikliklere ilişkin belge.
 7. Eş ve çocukların aile bağını gösteren nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.
 8. Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra kişinin kimlik bilgilerinde değişiklik olmuşsa bunu gösteren belge.
 9. Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.

Notlar

 • Yurt dışından alınan pasaport gibi resmi belgelerin Türkçe tercümesinin sunulması gerekmektedir. Bu tercümenin noter tarafından onaylanması gerekmektedir.
 • Bazı yurt dışından alınan belgelerin apostil şerhi ile Türkiye’de tanınabilir hale getirilmesi gerekebilir.

MAVİ KARTLILARIN VATANDAŞLIK BAŞVURULARININ REDDEDİLMESİ DURUMUNDA İDAREYE İTİRAZ USULÜ NASILDIR?

Mavi Kart sahiplerinin Türk vatandaşlığına yeniden geçiş başvurularının reddedilmesi durumunda, başvuru sahipleri itiraz ve iptal davası yollarını kullanabilirler. İşte bu sürecin detayları şu şekildedir:

Mavi Kart sahiplerinin yeniden Türk vatandaşlığına geçmek için yaptıkları başvurular, milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek durumların olup olmadığının Emniyet Genel Müdürlüğü’nün arşiv taramalarıyla değerlendirilmesine tabidir. Özellikle terör örgütleriyle bağlantılı olma, terörizm faaliyetlerine katılma, anayasal düzeni bozma gibi durumlar, milli güvenlik açısından riskli durumlar olarak kabul edilir. Ayrıca, başvuru için gerekli belgelerde eksiklik veya yanlışlık olması halinde de başvuru reddedilebilir.

Başvurunun reddedilmesi halinde, başvuru sahibi itiraz veya iptal davası yollarını kullanabilir.

İTİRAZ VE İPTAL DAVASI HANGİ MAKAMA VE NASIL YAPILIR?

Mavi kart sahipleri, yeniden Türk Vatandaşlığına geçiş için yaptıkları başvurunun reddedilmesi halinde, itiraz ve iptal davası yollarını kullanabilir. İtiraz, İçişleri Bakanlığına yapılır. İptal davası ise idare mahkemelerinde açılır

Başvurunun reddine ilişkin kararın tebliğini izleyen 60 gün içinde, itiraz veya iptal davası yoluna başvurulabilir. Doğrudan iptal davası açılabileceği gibi önce itiraz yolu denenip sonrasında dava yoluna da başvurulabilir

Bu yazımız da ilginizi çekebilir;  TÜRK VATANDAŞLIĞININ İSPATI

Ret karanına karşı yapılan itiraz, dava açma süresi olan 60 günlük süreyi durdurur. İtiraz merci ise İçişleri Bakanlığına yapılır, itiraz mercii, ret kararın yerinde olup olmadığını denetleyerek başvuruyu inceler.

İdare itirazı reddederse veya 30 gün boyunca sessiz kalırsa, Dava açma süresi olan 60 günlük sürenin kalan kısmı işlemeye baslar. Bu süre zarfında iptal davası açılabilir, örneğin ret kararını izleyen 15. gün itiraz sureci başlatılırsa ve bundan sonuç alınamazsa dava açmak için kalan 45 gün işlemeye başlar.

İdare mahkemesi, talebi inceleyerek Bakanlığın vermiş olduğu kararın hukuka uygun olup olmadığını değerlendirir ve karar verir. İtiraz ve iptal davası süreçleri, birçok detaya sahip teknik prosedürler içerir

REDDİN İPTALİ DAVASI NE KADAR SÜRER?

Reddin iptali davası, yaklaşık 1 yıl sürer. Fakat süreyi etkileyen birçok unsur mevcuttur. Örneğin mahkemelerin yoğunluğu, idarenin ve davacının yargılama sırasındaki tutumu, usul işlemlerinde eksiklik olup olmayışı gibi çeşitli etmenler, dava süresinin daha uzun veya kısa olmasını sağlayabilir.

SONUÇ

Mavi kart sahiplerinin yeniden Türk vatandaşı olmak istemeleri halinde, başvuru sürecinde ve olası ret kararı karşısında atılacak adımlar son derece önemlidir. Sürecin bilinçsiz biçimde yürütülmesi, olumsuz netice alınmasına neden olabilir. bu nedenle, uzman yabancılar avukatından hukuki destek alarak adım atmakta yarar vardır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

MAVİ KART (ESKİ PEMBE KART) UYGULAMASI

1. Mavi Kart nedir?
Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen alt soylarına verilen ve söz konusu maddede belirtilen haklardan faydalanabileceklerini gösteren resmî belgedir.

2. Mavi Kartlılar Kütüğü nedir?
Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen alt soylarının kayıtlarının elektronik ortamda tutulduğu kütüktür.

3. Kimler Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıt olabilir?
Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve 5901 sayılı Türk
Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen alt soyları kayıt olabilirler.

4. Mavi Kartlılar Kütüğüne kaydolunca kimlik numaram değişir mi?
MERNİS veri tabanında kayıtlı doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerin kayıtları Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası değiştirilmeksizin Mavi Kartlılar Kütüğüne taşınmaktadır. Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişinin Türk vatandaşı olmayan 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen alt soyları, başvurmaları halinde Mavi Kartlılar Kütüğüne kaydedilir ve bu kişilere yabancılar kimlik numarası verilir.

5. Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişilere tanınan haklar nelerdir?
Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen alt soyları, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler. Millî güvenliğe ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklıdır.

Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişilerin, seçme ve seçilme, muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları ile askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü yoktur. Bu kişilerin sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı olup bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabidirler.

Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişiler, bir kadroya dayalı ve kamu hukuku rejimine tabi olarak asli ve sürekli kamu hizmeti görevlerinde bulunamazlar. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında işçi, geçici veya sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilirler.

6. Mavi Kart’tan kimler yararlanmaktadır?
Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişiler, Mavi Kart’ın sağladığı haklardan yararlanabilmektedir.

7. Mavi Kart’tan kimler yararlanamaz?
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamına girmeyenlere söz konusu belge verilmez ve böyle bir belgeden yararlanamazlar.

8. Mavi Kart nasıl talep edilir?
Mavi Kart talebine ilişkin dilekçe ekinde 2 adet fotoğrafla birlikte, yabancı ülke makamlarınca verilmiş olan kimlik belgesi ya da pasaport ibraz edilmek suretiyle müracaat edilir. Bunun dışında herhangi bir belge talep edilmez.

9. Mavi Kart hangi makamlarca verilmektedir?
Kişilerin bizzat kendilerinin talebi halinde verilmektedir. Bu belgeyi, uyruğunu taşıdıkları diğer ülke makamlarınca düzenlenmiş kimlik kartı veya pasaport ile başvurulduğunda yurt içinde ilçe nüfus müdürlükleri, yurt dışında ise dış temsilcilikler vermeye yetkilidirler.

10. Mavi Kart karşılığında herhangi bir ücret ödenmesi gerekir mi?
Mavi Kart, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu kapsamında yer aldığından her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen değerli kağıtlar bedeli talep edilir.

11. Mavi Kart’ın hangi hallerde değiştirilmesi mümkündür?
Mavi kart; doğum, yeni kayıt, yenileme, değiştirme veya kayıp nedeniyle 9 uncu maddeye göre, 10 uncu madde de belirtilen müracaat makamlarınca düzenlenmesi mümkündür.

12. Mavi kartımdaki kimlik bilgilerimde (ad, soyad, doğum tarihi, vb.) değişiklik oldu, buna ilişkin düzeltme nasıl yapılabilir?
Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişilerin kişisel durumlarına ilişkin olarak nüfus müdürlüklerine ya da dış temsilciliklere intikal eden her türlü form, tutanak, yazı, evrak ve belgelerin Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 167 nci maddesine göre usulüne göre onaylanmış olması halinde, Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonunca hazırlanarak uygulamaya konulan sözleşme gereği düzenlenen ve belirli bir formüle sahip, çok dilde düzenlenmiş olan kişi hallerine ilişkin belgeler tasdike yönelik herhangi bir işlem görmeden doğrudan kabul edilerek, Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişilerin uyruğu bulunduğu ülke makamlarından almış oldukları karar ve idarî belgeler usulüne göre tasdik edilmiş ve onaylanmış ise, ayrıca 27/11/2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun hükümleri uyarınca tanınması veya tenfizi talep edilmeden işlem yapılır.

13. Nüfus olaylarımda (Evlenme, boşanma, vb.) meydana gelen değişiklikleri beyan etmek zorunda mıyım?
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 8/A maddesi uyarınca, Mavi Kart Kütüğüne kaydedilenler, her türlü nüfus olaylarını yurt içinde ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere beyan etmekle yükümlüdürler.

14. Türk vatandaşlığından çıktıktan sonra çocuğum oldu. Çocuğumu Mavi Kartlılar Kütüğüne kaydettirebilir miyim?
Resmî makamlarca verilmiş doğuma ilişkin belgeye dayanılarak bildirimde bulunulması üzerine, Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişinin çocuğunun kaydı kütüğe işlenir.
Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıt olmak isteyen altsoyların, Mavi Kart sahibi üstsoyu ile soy bağını zincirleme olarak belgelendirmesi şarttır.

15. Mavi Kart çocuklar adına düzenlenebilir mi?
Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı çocuklar için, ebeveynlerinin müracaatları halinde bu çocukları adına da müstakil bir belge düzenlenmektedir.

16. Herhangi bir kurumdan işlem yaptırabilmem için muhakkak Mavi Kart almam gerekli midir?

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hakların kullanılmasında Mavi Kartın ibrazı yeterlidir. Kartın ibraz edilememesi durumunda Kimlik Paylaşımı Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği ve uyruğunda bulunulan devlet makamlarınca verilmiş kimlik bilgilerini gösteren belge ile işlem yapılır. Bu kişilerin kimlik bilgilerinde değişiklik olması durumunda uyruğunda bulunduğu devlet makamından alınmış eski ve yeni kimlik bilgilerini gösteren belgenin usulüne göre tasdik edilmiş Türkçe tercümesi ile birlikte ibrazı zorunludur.

17. Mavi Kart, resmi kurumlarda iş ve işlem yapılırken tek başına kimlik belgesi olarak kullanılabilir mi?
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinin 7 nci fıkrası “Bu maddenin sağladığı hakların kullanılmasında Mavi Kartın ibrazı yeterlidir.” hükmü gereğince değerli kâğıtlar kapsamındaki yeni Mavi Kart, kimlik belgesi olarak kullanılabilecektir.

18. Mavi Kart’ın herhangi bir geçerlilik süresi var mıdır?
Mavi Kart’ın herhangi bir geçerlilik süresi bulunmamaktadır.

19. Mavi Kart sahibi olmama rağmen, bazı kurumlara gittiğimde nüfus kaydımın kapalı olmasından dolayı işlem yaptıramamaktayım. Bunun sebebi nedir?

Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişilerin kimlik bilgileri Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS) aracılığıyla diğer kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır. Dolayısıyla başvurulan kurum veya kuruluşun KPS servislerindeki yapılandırmasını kontrol etmesi gerekmektedir.

20. Mavi Kart sahibi olmama rağmen bazı kurumlardaki işlemlerimi yaptırmakta güçlük çekmekteyim. Acaba bu sorunu nasıl çözebilirim?

Başbakanlığın 24/03/2005 tarihli ve 2005/6 sayılı genelgesinde söz konusu Kanun ile ilgili olarak kurum ve kuruluşlarca yapılacak uygulamalar açıkça belirtilmiştir.
Ayrıca söz konusu Kanunla ilgili olarak uygulamada karşılaşılan sorunlara ilişkin olarak Başbakanlığa bağlı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na başvurulması gerekmektedir.

21. Mavi Kartlılar Nüfus Kayıt Örneğinin geçerlilik süresi var mıdır?
Mavi Kartlılar Nüfus Kayıt Örneğinin geçerlilik süresi 30 gündür.

22. 18 yaşından büyüklerin Mavi Kartını kimler alabilir?
18 yaşından büyük olanların Mavi Kartı kendilerine veya resmi vekiline verilir.

23. 18 yaşından küçüklerin Mavi Kartını kimler alabilir?
18 yaşından küçüklerin Mavi Kartı ana, baba ya da vasileri ile çocuğu aile kütüklerine tescil ettirmek için bildirimde bulunma yetkisi olan kişiye verilir. Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması halinde; ergin olmayan çocuğa ait Mavi Kartı velayete haiz olan ana veya babaya verilir. Ergin olmayan çocuğun ana, babası yurt dışında veya ölmüş ise mahkeme tarafından vasi tayin edilen kişi çocuğun Mavi Kartını almaya yetkilidir.

24. Mavi Kartı ne kadar sürede değiştirmem gerekiyor?
Üzerinde silinti, kazıntı ve bir düzeltme yapılmayan, taşıdığı bilgilerden tereddüt duyulmayan Mavi Kartların değiştirilmesine gerek yoktur. Ancak kişi Mavi Kartındaki fotoğrafı ile tanınmasına engel teşkil edecek şekilde değişmişse Mavi Kart değiştirilir.

25. Yakınlarımın Mavi Kartını alabilir miyim?
Düzenlenen Mavi Kartın; ergin olanların (18 yaşından büyüklerin) kendilerine veya resmi vekiline, ergin olmayanların ise ana veya baba ya da vasileri ile çocuğu Mavi Kartlılar Kütüğüne tescil ettirmek için bildirimde bulunma yetkisi olan kişiye verilmesi esastır.

26. Mavi Kartımı değiştireceğim, renkli fotokopi fotoğrafım olmaz mı?
Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan fotoğraflar zamanla niteliklerini kaybettiğinden kabul edilip işleme alınmaz.

27. Mavi Kart bedeli alınmak zorunda mıdır?
Mavi Kart, 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu kapsamında olduğundan, Maliye Bakanlığınca 2018 yılı için Mavi Kart bedeli 10 TL olarak belirlenmiştir.

28. Mavi Karta ödenen bedelin karşılığında makbuz verilir mi?

Mavi Kartın 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu hükümlerine göre mal saymanlıklarından alınıp satılan değerli kâğıt olması ve makbuz yerine geçmesi nedeniyle alınan bedel karşılığında herhangi bir makbuz verilmez.

29. Mavi Kartımı kaybettim. Gazeteye ilan ve emniyet makamlarına bildirim zorunluluğu var mıdır?
Kaybedilen Mavi Kartlar ile ilgili olarak gazeteye ilan vermek ve emniyet makamlarına bildirimde bulunmak kişileri kendi şahsına ait bir işlemdir. Kaybedilen Mavi Kartın yerine yeni Mavi Kart alındığında, kaybedilen Mavi Kart hukuken geçersiz hale gelmektedir.

Kaynak:

 • Yabancılar Hukuku/Dr. Aydoğan Asar
 • 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
 • 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu
 • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Web Sitesi
 • C. Dışişleri Bakanlığı Web Sitesi

Saygılarımızla;

Avukat Muhammed Fırat SELÇUK

Avukat Yusuf GÖKTEPE

Selcuk Law Firm & Hukuk- Danışmanlık

Not: Makalemizde yapılan izahlar, ilgili kanunlar çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alarak hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için tıklayınız.

Bir yorum bırakın

Son Makaleler

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması
YATIRIM YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI -2024
Mayıs 27, 2024
Türk Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır
TÜRK VATANDAŞLIĞI NASIL KAZANILIR -2024
Mart 27, 2024
Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı
EVLİLİK YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞIN KAZANILMASI -2024
Mart 27, 2024

Etiket Bulutu

75 bin dolar ikamet izni araç değer kaybı alma şartları araç değer kaybı ankara araç değer kaybı avukat araç değer kaybı davası dedem türk vatandaşıydı ben nasıl türk vatandaşı olabilirim Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı ev üzerinden ikamet izni ikamet izni iptali nedir istisnai türk vatandaşlığı istisnai türk vatandaşlığı nedir istisnai yoldan türk vatandaşlığının kazanılması istisnai yoldan vatandaşlık kazanma kimler turkuaz kart alabilir Korunma Mavi karta kimler başvurabilir Mavi kart nedir MİLLİ GÜVENLİK VE KAMU DÜZENİ BAKIMINDAN ENGEL BİR HALİN BULUNMASI NEDENİYLE TÜRK VATANDAŞLIK BAŞVURUSUNUN REDDİ NE DEMEKTİR? oturum izinleri arasında geçiş oturum izni iptali nedir Suriyeliler Evlilik Yoluyla Vatandaşlık Kazanabilir Mi Sınır Dışı Edilme tahdit kodları yönetmeliği tahdit kodu tahdit kodu kaldırma davası taşınmaz üzerinden ikamet izni taşınmaz üzerinden oturum izni tedavi amaçlı oturma izni turkuaz kart 2022 turkuaz kart alma şartları turkuaz kart avantajları turkuaz kart uygulaması Türk vatandaşlığı kazanma türleri türk vatandaşlığı nasıl alabilirim Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır Türkçe Öğrenme Nedeniyle İkamet İzni v84 tahdit kodu nedir VATANDAŞLIK BAŞVURUSUNUN REDDİNE KARŞI İPTAL DAVASI Vatandaşlık yabancıların çalışma izni alması yabancıların çalışma izni nasıl alınır yabancıların çalışma izni şartları yatırım yoluyla türk vatandaşlığı çalışma izni için gerekli evraklar çalışma izni nasıl alınır

Ara